Latest firmwares

Country/Carrier
Date
Guatemala (Tigo)
2019-07-18
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU6CSF1
CSC
G570MUWM6CSF1
Country/Carrier
Date
Chile (Entel PCS)
2019-06-27
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU5CSE1
CSC
G570MCHE5CSE1
Country/Carrier
Date
Chile
2019-06-10
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSE2
CSC
G570MUUB5CSE1
Country/Carrier
Date
Colombia (ETB)
2019-05-24
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWC4CSC1
Country/Carrier
Date
Brazil (VIVO)
2019-05-20
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC3
CSC
G570MZVV4CSC1
Country/Carrier
Date
Unknown
2019-05-13
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWM5CSD1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2019-05-09
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWT5CSD1
Country/Carrier
Date
Mexico
2019-05-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWE5CSD1
Country/Carrier
Date
Mexico
2019-05-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWE5CSD1
Country/Carrier
Date
Jamaica
2019-05-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWE5CSD1
Country/Carrier
Date
Mexico (Movistar)
2019-05-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWT5CSD1
Country/Carrier
Date
Argentina (Movistar)
2019-05-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWT5CSD1
Country/Carrier
Date
Jamaica
2019-05-01
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MJDI5CSD1
Country/Carrier
Date
Brazil (Oi)
2019-04-21
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC3
CSC
G570MZTR4CSC1
Country/Carrier
Date
Peru
2019-04-21
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MPET5CSD1
Country/Carrier
Date
Argentina (Claro)
2019-04-21
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUWA5CSD1
Country/Carrier
Date
Brazil
2019-04-21
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MZTO5CSD1
Country/Carrier
Date
Bolivia
2019-04-18
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Colombia
2019-04-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Peru
2019-04-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Argentina
2019-04-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Unknown
2019-04-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2019-04-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Argentina
2019-04-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWE4CSC1
Country/Carrier
Date
Dominican Republic (Orange)
2019-04-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWE4CSC1
Country/Carrier
Date
Panama
2019-04-15
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2019-04-15
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Paraguay
2019-04-15
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS5CSD1
CSC
G570MUUB5CSD1
Country/Carrier
Date
Brazil (Claro)
2019-04-15
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU4CSB1
CSC
G570MZTA4CSB1
Country/Carrier
Date
South America (Moviestar)
2019-04-11
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWT4CSC2
Country/Carrier
Date
Panama
2019-04-11
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWT4CSC2
Country/Carrier
Date
Guatemala
2019-04-11
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWT4CSC2
Country/Carrier
Date
South America (Open Line)
2019-04-11
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWT4CSC2
Country/Carrier
Date
Colombia
2019-04-11
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWM4CSC2
Country/Carrier
Date
Dominican Republic
2019-04-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MCDR4CSC1
Country/Carrier
Date
Guatemala
2019-04-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWA4CSC1
Country/Carrier
Date
Panama (Claro)
2019-04-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWA4CSC1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2019-04-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MECO4CSC1
Country/Carrier
Date
Argentina (Personal)
2019-04-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MPSN4CSC1
Country/Carrier
Date
Colombia (Comcel)
2019-04-07
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MCOM4CSC1
Country/Carrier
Date
Panama (Cable & Wireless)
2019-04-03
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC1
CSC
G570MUUB4CSC1
Country/Carrier
Date
Ecuador (Alegro)
2019-04-03
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC1
CSC
G570MUUB4CSC1
Country/Carrier
Date
Mexico (Telcel)
2019-04-01
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MTCE4CSC1
Country/Carrier
Date
Colombia (Movistar)
2019-03-26
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWT4CSC1
Country/Carrier
Date
Chile (Claro)
2019-03-26
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MCHL4CSC1
Country/Carrier
Date
Chile (Telefonica)
2019-03-26
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWT4CSC1
Country/Carrier
Date
Uruguay
2019-03-26
Version
PDA
8.0.0
G570MUBS4CSC2
CSC
G570MUWT4CSC1
Country/Carrier
Date
Argentina (Movistar)
2019-03-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWT3CRL1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2019-02-19
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWT3CRL1
Country/Carrier
Date
Jamaica
2019-02-17
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MJDI3CRL1
Country/Carrier
Date
Argentina
2019-02-17
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Panama
2019-02-11
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWT3CRJ3
Country/Carrier
Date
Chile
2019-02-11
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRL1
CSC
G570MUUB3CRL1
Country/Carrier
Date
Panama
2019-02-10
Version
PDA
7.0
G570MUBU3BRF2
CSC
G570MUWT3BRF1
Country/Carrier
Date
Argentina (Claro)
2019-02-10
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWA3CRL1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2019-02-07
Version
PDA
7.0
G570MUBU3BRI1
CSC
G570MUWT3BRI2
Country/Carrier
Date
South America (Open Line)
2019-02-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWT3CRJ3
Country/Carrier
Date
Guatemala
2019-01-28
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWT3CRJ3
Country/Carrier
Date
Mexico
2019-01-22
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWE3CRL1
Country/Carrier
Date
Mexico
2019-01-22
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWE3CRL1
Country/Carrier
Date
South America (Open Line)
2019-01-20
Version
PDA
7.0
G570MUBU3BRF2
CSC
G570MUWT3BRF1
Country/Carrier
Date
Peru
2019-01-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MPET3CRL1
Country/Carrier
Date
Mexico (Movistar)
2019-01-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWT3CRL1
Country/Carrier
Date
Guatemala
2019-01-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWA3CRJ1
Country/Carrier
Date
Panama (Claro)
2019-01-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWA3CRJ1
Country/Carrier
Date
Unknown
2019-01-16
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWM3CRL1
Country/Carrier
Date
Panama (Cable & Wireless)
2019-01-14
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRI3
CSC
G570MUUB3CRI3
Country/Carrier
Date
Chile (Entel PCS)
2019-01-14
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MCHE3CRJ1
Country/Carrier
Date
Brazil
2019-01-10
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MZTO3CRL1
Country/Carrier
Date
Panama
2019-01-10
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2019-01-10
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Bolivia
2019-01-10
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2019-01-10
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Jamaica
2019-01-08
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUWE3CRL1
Country/Carrier
Date
Panama (Cable & Wireless)
2019-01-07
Version
PDA
7.0
G570MUBU3BRF2
CSC
G570MUUB3BRF1
Country/Carrier
Date
Brazil (TIM)
2019-01-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ3
CSC
G570MZTM3CRJ1
Country/Carrier
Date
Colombia
2019-01-01
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2019-01-01
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Mexico (Movistar)
2019-01-01
Version
PDA
7.0
G570MUBU3BRI1
CSC
G570MUWT3BRK1
Country/Carrier
Date
Ecuador (Alegro)
2018-12-26
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRI3
CSC
G570MUUB3CRI3
Country/Carrier
Date
Dominican Republic
2018-12-23
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MCDR3CRJ1
Country/Carrier
Date
Peru
2018-12-23
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Unknown
2018-12-23
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRK1
CSC
G570MUUB3CRK2
Country/Carrier
Date
Argentina (Personal)
2018-12-17
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MPSN3CRJ1
Country/Carrier
Date
South America (Moviestar)
2018-12-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWT3CRJ3
Country/Carrier
Date
Uruguay
2018-12-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWT3CRJ1
Country/Carrier
Date
Guatemala (Tigo)
2018-12-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWM3CRK1
Country/Carrier
Date
Colombia
2018-12-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWM3CRJ3
Country/Carrier
Date
Dominican Republic (Orange)
2018-12-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWE3CRJ1
Country/Carrier
Date
Argentina
2018-12-06
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWE3CRJ1
Country/Carrier
Date
Argentina
2018-12-05
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRI3
CSC
G570MUUB3CRK1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2018-12-05
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MECO3CRJ1
Country/Carrier
Date
Colombia (Movistar)
2018-12-02
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWT3CRJ1
Country/Carrier
Date
Chile (Telefonica)
2018-12-02
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MUWT3CRJ1
Country/Carrier
Date
Brazil (Oi)
2018-12-02
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ3
CSC
G570MZTR3CRJ1
Country/Carrier
Date
Brazil (VIVO)
2018-11-28
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ3
CSC
G570MZVV3CRJ3
Country/Carrier
Date
Mexico (Telcel)
2018-11-28
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MTCE3CRJ1
Country/Carrier
Date
Brazil (Claro)
2018-11-25
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ3
CSC
G570MZTA3CRJ1
Country/Carrier
Date
Colombia (Comcel)
2018-11-22
Version
PDA
8.0.0
G570MUBU3CRJ1
CSC
G570MCOM3CRJ1
Country/Carrier
Date
Guatemala (Tigo)
2018-11-15
Version
PDA
7.0
G570MUBS3BRI3
CSC
G570MUWM3BRG1