Country/Carrier
Date
Korea
2021-04-04
Version
PDA
10
P200ZHU3BUC4
CSC
P200KOO3BUC4
Country/Carrier
Date
Unknown
2021-04-01
Version
PDA
10
P200ZHS3BUC2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Colombia
2021-04-01
Version
PDA
10
P200ZHS3BUC2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2021-04-01
Version
PDA
10
P200ZHS3BUC2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Panama
2021-04-01
Version
PDA
10
P200ZHS3BUC2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Chile
2021-04-01
Version
PDA
10
P200ZHS3BUC2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2021-03-31
Version
PDA
10
P200ZHU3BUC4
CSC
P200TGY3BUC4
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-12-22
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK2
CSC
P200OLM3BTK2
Country/Carrier
Date
Unknown
2020-12-18
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Panama
2020-12-18
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-12-17
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Chile
2020-12-17
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-12-17
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK2
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-12-16
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK1
CSC
P200TGY3BTK1
Country/Carrier
Date
Korea
2020-12-07
Version
PDA
10
P200ZHS3BTK2
CSC
P200KOO3BTK2
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-11-09
Version
PDA
10
P200ZHU3BTJ2
CSC
P200TGY3BTJ2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-09-30
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Unknown
2020-09-30
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Chile
2020-09-30
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Panama
2020-09-30
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-09-30
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-09-22
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200OLM3BTI1
Country/Carrier
Date
Korea
2020-09-22
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200KOO3BTI1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-09-17
Version
PDA
10
P200ZHS3BTI1
CSC
P200TGY3BTI1
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-08-16
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200OLM3BTG1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-07-28
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200TGY3BTG1
Country/Carrier
Date
Unknown
2020-07-27
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Panama
2020-07-27
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-07-22
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-07-22
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Chile
2020-07-22
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200OWO3BTG2
Country/Carrier
Date
Korea
2020-07-19
Version
PDA
10
P200ZHU3BTG1
CSC
P200KOO3BTG2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-06-03
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200OWO3ATE2
Country/Carrier
Date
Chile
2020-06-03
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200OWO3ATE2
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-06-03
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200OWO3ATE2
Country/Carrier
Date
Panama
2020-06-03
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200OWO3ATE2
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-06-02
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200OLM3ATE2
Country/Carrier
Date
Unknown
2020-05-31
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200OWO3ATE2
Country/Carrier
Date
Korea
2020-05-27
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200KOO3ATE2
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-05-27
Version
PDA
9
P200ZHU3ATE2
CSC
P200TGY3ATE2
Country/Carrier
Date
Korea
2020-03-22
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200KOO3ATB1
Country/Carrier
Date
Chile
2020-03-20
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200OWO3ATB1
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-03-20
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200OWO3ATB1
Country/Carrier
Date
Panama
2020-03-20
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200OWO3ATB1
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-03-20
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200OWO3ATB1
Country/Carrier
Date
Unknown
2020-03-20
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200OWO3ATB1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-03-19
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200TGY3ATB1
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-03-19
Version
PDA
9
P200ZHU3ATB1
CSC
P200OLM3ATB1
Country/Carrier
Date
Unknown
2020-01-13
Version
PDA
9
P200ZHU2ASK2
CSC
P200OWO2ASK2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2019-12-30
Version
PDA
9
P200ZHU2ASK2
CSC
P200OWO2ASK2
Country/Carrier
Date
Chile
2019-12-30
Version
PDA
9
P200ZHU2ASK2
CSC
P200OWO2ASK2
Country/Carrier
Date
Colombia
2019-12-30
Version
PDA
9
P200ZHU2ASK2
CSC
P200OWO2ASK2
Country/Carrier
Date
Panama
2019-12-30
Version
PDA
9
P200ZHU2ASK2
CSC
P200OWO2ASK2
Country/Carrier
Date
Taiwan
2019-12-17
Version
PDA
9
P200ZHU2ASK2
CSC
P200OLM2ASH2
Country/Carrier
Date
China
2019-12-16
Version
PDA
9
P200ZCU2ASK2
CSC
P200CHN2ASK2
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2019-12-16
Version
PDA
9
P200ZHU2ASK2
CSC
P200TGY2ASK2
Country/Carrier
Date
Korea
2019-12-15
Version
PDA
9
P200ZHU2ASL1
CSC
P200KOO2ASL1
Country/Carrier
Date
Paraguay
2019-10-02
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200OWO2ASH2
Country/Carrier
Date
Unknown
2019-10-02
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200OWO2ASH2
Country/Carrier
Date
Chile
2019-10-02
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200OWO2ASH2
Country/Carrier
Date
Colombia
2019-10-02
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200OWO2ASH2
Country/Carrier
Date
Panama
2019-10-02
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200OWO2ASH2
Country/Carrier
Date
Korea
2019-09-30
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200KOO2ASH2
Country/Carrier
Date
China
2019-09-24
Version
PDA
9
P200ZCU2ASH2
CSC
P200CHN2ASH2
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2019-09-24
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200TGY2ASH2
Country/Carrier
Date
Taiwan
2019-09-24
Version
PDA
9
P200ZHU2ASH2
CSC
P200OLM2ASH2
Country/Carrier
Date
Chile
2019-07-16
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG1
CSC
P200OWO1ASG1
Country/Carrier
Date
Paraguay
2019-07-16
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG1
CSC
P200OWO1ASG1
Country/Carrier
Date
Colombia
2019-07-16
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG1
CSC
P200OWO1ASG1
Country/Carrier
Date
Panama
2019-07-16
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG1
CSC
P200OWO1ASG1
Country/Carrier
Date
Unknown
2019-07-16
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG1
CSC
P200OWO1ASG1
Country/Carrier
Date
China
2019-07-12
Version
PDA
9
P200ZCU1ASG1
CSC
P200CHN1ASG1
Country/Carrier
Date
Taiwan
2019-07-11
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG1
CSC
P200OLM1ASG1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2019-07-11
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG1
CSC
P200TGY1ASG1
Country/Carrier
Date
Korea
2019-07-10
Version
PDA
9
P200ZHU1ASG2
CSC
P200KOO1ASG2
Country/Carrier
Date
Paraguay
2019-06-18
Version
PDA
9
P200ZHU1ASE7
CSC
P200OWO1ASE7
Country/Carrier
Date
Taiwan
2019-06-18
Version
PDA
9
P200ZHU1ASE7
CSC
P200OLM1ASE7
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2019-06-06
Version
PDA
9
P200ZHU1ASE7
CSC
P200TGY1ASE7
Country/Carrier
Date
Unknown
2019-06-06
Version
PDA
9
P200ZHU1ASE7
CSC
P200OWO1ASE7
Country/Carrier
Date
Panama
2019-06-06
Version
PDA
9
P200ZHU1ASE7
CSC
P200OWO1ASE7
Country/Carrier
Date
Colombia
2019-06-06
Version
PDA
9
P200ZHU1ASE7
CSC
P200OWO1ASE7
Country/Carrier
Date
Chile
2019-06-06
Version
PDA
9
P200ZHU1ASE7
CSC
P200OWO1ASE7
Country/Carrier
Date
China
2019-05-19
Version
PDA
9
P200ZCU1ASE2
CSC
P200CHN1ASE2
Country/Carrier
Date
Malaysia
2021-06-10
Version
PDA
11
P205DXU5CUE3
CSC
P205OLM5CUE3
Country/Carrier
Date
Thailand (MPT, Mectel)
2021-06-10
Version
PDA
11
P205DXU5CUE3
CSC
P205OLM5CUE3
Country/Carrier
Date
Chile
2021-06-08
Version
PDA
11
P205UBU5CUE3
CSC
P205OWO5CUE3
Country/Carrier
Date
Paraguay
2021-06-08
Version
PDA
11
P205UBU5CUE3
CSC
P205OWO5CUE3
Country/Carrier
Date
Brazil
2021-06-08
Version
PDA
11
P205UBU5CUE3
CSC
P205OWO5CUE3
Country/Carrier
Date
Cambodia
2021-06-08
Version
PDA
11
P205DXU5CUE3
CSC
P205OLM5CUE3
Country/Carrier
Date
Vietnam
2021-06-08
Version
PDA
11
P205DXU5CUE3
CSC
P205OLM5CUE3
Country/Carrier
Date
Argentina
2021-06-07
Version
PDA
11
P205UBU5CUE3
CSC
P205OWO5CUE3
Country/Carrier
Date
Colombia
2021-06-07
Version
PDA
11
P205UBU5CUE3
CSC
P205OWO5CUE3
Country/Carrier
Date
Thailand
2021-06-06
Version
PDA
11
P205DXU5CUE3
CSC
P205OLM5CUE3
Country/Carrier
Date
Taiwan
2021-06-06
Version
PDA
11
P205DXU5CUE3
CSC
P205OLM5CUE3
Country/Carrier
Date
Philippines (Open Line)
2021-05-31
Version
PDA
11
P205DXU5CUE3
CSC
P205OLM5CUE3
Country/Carrier
Date
Chile
2021-05-26
Version
PDA
11
P205UBU5CUE2
CSC
P205OWO5CUE2
Country/Carrier
Date
Philippines (Open Line)
2021-05-24
Version
PDA
11
P205DXU5CUE2
CSC
P205OLM5CUE2
Country/Carrier
Date
Brazil
2021-05-21
Version
PDA
10
P205UBU5BUD1
CSC
P205OWO5BUD1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2021-05-17
Version
PDA
9
P205DXS5AUE1
CSC
P205TGY5AUE1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2021-04-19
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWA5BTJ1
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2021-04-19
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Colombia
2021-04-19
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Argentina
2021-04-19
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Chile
2021-04-19
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Paraguay
2021-04-19
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Brazil
2021-04-16
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Panama
2021-04-16
Version
PDA
10
P205UBS5BUC2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Cambodia
2021-04-01
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Taiwan
2021-04-01
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Thailand (MPT, Mectel)
2021-04-01
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Indonesia
2021-04-01
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLE5BUA3
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2021-03-30
Version
PDA
9
P205DXS5AUC1
CSC
P205TGY5AUC1
Country/Carrier
Date
Unknown
2021-03-28
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Thailand
2021-03-28
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Malaysia
2021-03-28
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Vietnam
2021-03-28
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Philippines (Open Line)
2021-03-28
Version
PDA
10
P205DXS5BUC1
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Ecuador
2021-02-26
Version
PDA
10
P205UBS5BUB1
CSC
P205OWA5BTJ1
Country/Carrier
Date
Vietnam
2021-02-24
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Thailand
2021-02-24
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Malaysia
2021-02-24
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Taiwan
2021-02-23
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Thailand (MPT, Mectel)
2021-02-23
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Cambodia
2021-02-23
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Indonesia
2021-02-23
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLE5BUA3
Country/Carrier
Date
Philippines (Open Line)
2021-02-19
Version
PDA
10
P205DXS5BUA3
CSC
P205OLM5BUA3
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2021-01-26
Version
PDA
9
P205DXS5ATL1
CSC
P205TGY5ATL1
Country/Carrier
Date
Chile
2021-01-18
Version
PDA
10
P205UBS5BUA2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Panama
2021-01-18
Version
PDA
10
P205UBS5BUA2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2021-01-18
Version
PDA
10
P205UBS5BUA2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Argentina
2021-01-18
Version
PDA
10
P205UBS5BUA2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Brazil
2021-01-18
Version
PDA
10
P205UBS5BUA2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Paraguay
2021-01-18
Version
PDA
10
P205UBS5BUA2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Colombia
2021-01-18
Version
PDA
10
P205UBS5BUA2
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2020-12-11
Version
PDA
10
P205UBS5BTK1
CSC
P205OWA5BTJ1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-12-07
Version
PDA
9
P205DXU5ATK2
CSC
P205TGY5ATK2
Country/Carrier
Date
Ecuador
2020-11-23
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWA5BTJ1
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2020-11-17
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Indonesia
2020-11-15
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLE5BTJ4
Country/Carrier
Date
Panama
2020-11-13
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Chile
2020-11-11
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Philippines (Open Line)
2020-11-11
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLM5BTJ4
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-11-11
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLM5BTJ4
Country/Carrier
Date
Malaysia
2020-11-11
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLM5BTJ4
Country/Carrier
Date
Cambodia
2020-11-11
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLM5BTJ4
Country/Carrier
Date
Vietnam
2020-11-11
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLM5BTJ4
Country/Carrier
Date
Thailand (MPT, Mectel)
2020-11-11
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLM5BTJ4
Country/Carrier
Date
Thailand
2020-11-11
Version
PDA
10
P205DXU5BTJ4
CSC
P205OLM5BTJ4
Country/Carrier
Date
Brazil
2020-10-27
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-10-23
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-10-23
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Argentina
2020-10-23
Version
PDA
10
P205UBU5BTJ1
CSC
P205OWO5BTJ1
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-10-01
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Brazil
2020-10-01
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Argentina
2020-10-01
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-10-01
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2020-10-01
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Chile
2020-10-01
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Panama
2020-10-01
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Indonesia
2020-09-30
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLE5BTI1
Country/Carrier
Date
Thailand (MPT, Mectel)
2020-09-24
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLM5BTI1
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-09-24
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLM5BTI2
Country/Carrier
Date
Cambodia
2020-09-24
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLM5BTI1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2020-09-24
Version
PDA
10
P205UBS5BTI1
CSC
P205OWA5BTG1
Country/Carrier
Date
Malaysia
2020-09-16
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLM5BTI1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2020-09-14
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWA5BTG1
Country/Carrier
Date
Thailand
2020-09-13
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLM5BTI1
Country/Carrier
Date
Vietnam
2020-09-13
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLM5BTI1
Country/Carrier
Date
Philippines (Open Line)
2020-09-13
Version
PDA
10
P205DXS5BTI1
CSC
P205OLM5BTI1
Country/Carrier
Date
Hong Kong
2020-09-09
Version
PDA
9
P205DXU5ATH2
CSC
P205TGY5ATH2
Country/Carrier
Date
Taiwan
2020-08-23
Version
PDA
10
P205DXU5BTFB
CSC
P205OLM5BTH1
Country/Carrier
Date
Ecuador
2020-07-30
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWA5BTFB
Country/Carrier
Date
Paraguay
2020-07-30
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Indonesia
2020-07-17
Version
PDA
10
P205DXU5BTFB
CSC
P205OLE5BTFB
Country/Carrier
Date
Colombia
2020-07-15
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Argentina
2020-07-15
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Chile
2020-07-09
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Trinidad and Tobago
2020-07-09
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Panama
2020-07-09
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Brazil
2020-07-09
Version
PDA
10
P205UBU5BTFB
CSC
P205OWO5BTFB
Country/Carrier
Date
Ecuador
2020-07-07
Version
PDA
9
P205UBS5ATF3
CSC
P205OWA5ATE2
Country/Carrier
Date
Malaysia
2020-07-01
Version
PDA
10
P205DXU5BTFB
CSC
P205OLM5BTFB
Country/Carrier
Date
Thailand
2020-07-01
Version
PDA
10
P205DXU5BTFB
CSC
P205OLM5BTFB