Latest Firmware

ModelCountry/CarrierDatePDAVersion
SM-G965FGermany2021-10-31G965FXXSHFUJ210
SM-G965FGermany2021-08-03G965FXXUGFUG410
SM-G965FGermany2021-05-12G965FXXUFFUE110
SM-G965FGermany2021-05-06G965FXXUFFUD510
SM-G965FGermany2021-03-31G965FXXUFFUC610
SM-G965FGermany2021-03-10G965FXXSFFUB310
SM-G965FGermany2021-02-03G965FXXSEFUA110
SM-G965FGermany2021-01-03G965FXXSDFTL110
SM-G965FGermany2020-12-01G965FXXSCFTK210
SM-G965FGermany2020-11-11G965FXXUCFTK110
SM-G965FGermany2020-11-02G965FXXSCFTJ310
SM-G965FGermany2020-10-18G965FXXUCFTJ210
SM-G965FGermany2020-09-07G965FXXSBETH210
SM-G965FGermany2020-08-17G965FXXSBETH110
SM-G965FGermany2020-07-12G965FXXUAETG310
SM-G965FGermany2020-06-14G965FXXU9ETF510
SM-G965FGermany2020-05-12G965FXXS9DTD710
SM-G965FGermany2020-04-08G965FXXU8DTC510
SM-G965FGermany2020-03-11G965FXXS7DTB510
SM-G965FGermany2020-02-16G965FXXS7DTAD10
SM-G965FGermany2020-01-27G965FXXU7DTAA10
SM-G965FGermany2020-01-16G965FXXS7CTA19
SM-G965FGermany2019-12-03G965FXXS7CSK49
SM-G965FGermany2019-11-05G965FXXS7CSJ39
SM-G965FGermany2019-10-15G965FXXU7CSJ19
SM-G965FGermany2019-09-09G965FXXS6CSH59
SM-G965FGermany2019-08-11G965FXXU6CSGD9
SM-G965FGermany2019-07-17G965FXXU6CSG89
SM-G965FGermany2019-06-11G965FXXU5CSF29
SM-G965FGermany2019-05-14G965FXXU4CSE39
SM-G965FGermany2019-04-10G965FXXS3CSD19
SM-G965FGermany2019-03-17G965FXXU2CSC89
SM-G965FGermany2019-02-28G965FXXU2CSB99
SM-G965FGermany2019-02-13G965FXXU2CSB39
SM-G965FGermany2019-01-13G965FXXU2CSA29
SM-G965FGermany2018-12-23G965FXXU2CRLI9
SM-G965FGermany2018-12-18G965FXXS2BRL38.0.0
SM-G965FGermany2018-12-04G965FXXU2BRK28.0.0
SM-G965FGermany2018-11-11G965FXXS2BRJ68.0.0
SM-G965FGermany2018-10-14G965FXXU2BRJ38.0.0
SM-G965FGermany2018-10-09G965FXXU2BRI38.0.0
SM-G965FGermany2018-09-12G965FXXS2BRI18.0.0
SM-G965FGermany2018-08-05G965FXXU2BRGA8.0.0
SM-G965FGermany2018-07-17G965FXXU2BRG68.0.0
SM-G965FGermany2018-06-24G965FXXU1BRF88.0.0
SM-G965FGermany2018-06-20G965FXXS1BRF38.0.0
SM-G965FGermany2018-05-23G965FXXU1BRE58.0.0
SM-G965FGermany2018-05-09G965FXXU1ARD48.0.0
SM-G965FGermany2018-04-22G965FXXS1ARD18.0.0
SM-G965FGermany2018-03-27G965FXXU1ARCC8.0.0
SM-G965FGermany2018-03-09G965FXXU1ARC58.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-10-31G965FXXSHFUJ2
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-08-03G965FXXUGFUG4
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-05-12G965FXXUFFUE1
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-05-06G965FXXUFFUD5
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-03-31G965FXXUFFUC6
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-03-10G965FXXSFFUB3
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-02-03G965FXXSEFUA1
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2021-01-03G965FXXSDFTL1
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-12-01G965FXXSCFTK2
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-11-11G965FXXUCFTK1
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-11-02G965FXXSCFTJ3
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-10-18G965FXXUCFTJ2
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-09-07G965FXXSBETH2
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-08-17G965FXXSBETH1
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-07-12G965FXXUAETG3
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-06-14G965FXXU9ETF5
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-05-12G965FXXS9DTD7
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-04-08G965FXXU8DTC5
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-03-11G965FXXS7DTB5
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-02-16G965FXXS7DTAD
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-01-27G965FXXU7DTAA
Version
10
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2020-01-16G965FXXS7CTA1
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-12-03G965FXXS7CSK4
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-11-05G965FXXS7CSJ3
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-10-15G965FXXU7CSJ1
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-09-09G965FXXS6CSH5
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-08-11G965FXXU6CSGD
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-07-17G965FXXU6CSG8
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-06-11G965FXXU5CSF2
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-05-14G965FXXU4CSE3
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-04-10G965FXXS3CSD1
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-03-17G965FXXU2CSC8
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-02-28G965FXXU2CSB9
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-02-13G965FXXU2CSB3
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2019-01-13G965FXXU2CSA2
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-12-23G965FXXU2CRLI
Version
9
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-12-18G965FXXS2BRL3
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-12-04G965FXXU2BRK2
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-11-11G965FXXS2BRJ6
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-10-14G965FXXU2BRJ3
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-10-09G965FXXU2BRI3
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-09-12G965FXXS2BRI1
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-08-05G965FXXU2BRGA
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-07-17G965FXXU2BRG6
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-06-24G965FXXU1BRF8
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-06-20G965FXXS1BRF3
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-05-23G965FXXU1BRE5
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-05-09G965FXXU1ARD4
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-04-22G965FXXS1ARD1
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-03-27G965FXXU1ARCC
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G965FGermany
DatePDA
2018-03-09G965FXXU1ARC5
Version
8.0.0