Date
Version
2021-04-13
10
PDA
CSC
G9650ZHS9FUC8
G9650OWO9FUC8
Date
Version
2021-03-24
10
PDA
CSC
G9650ZHS8FUB6
G9650OWO8FUB4
Date
Version
2021-02-25
10
PDA
CSC
G9650ZHS8FUB4
G9650OWO8FUB4
Date
Version
2021-01-21
10
PDA
CSC
G9650ZHS7FUA1
G9650OWO7FTK2
Date
Version
2021-01-19
10
PDA
CSC
G9650ZHS7FTK4
G9650OWO7FTK2
Date
Version
2021-01-18
10
PDA
CSC
G9650ZHU7FTK2
G9650OWO7FTK2
Date
Version
2020-11-19
10
PDA
CSC
G9650ZHS7ETK1
G9650OWO7ETG4
Date
Version
2020-10-13
10
PDA
CSC
G9650ZHS7ETI5
G9650OWO7ETG4
Date
Version
2020-09-18
10
PDA
CSC
G9650ZHS7ETI2
G9650OWO7ETG4
Date
Version
2020-08-21
10
PDA
CSC
G9650ZHS7ETH1
G9650OWO7ETG4
Date
Version
2020-08-05
10
PDA
CSC
G9650ZHU7ETG4
G9650OWO7ETG4
Date
Version
2020-07-23
10
PDA
CSC
G9650ZHS6DTG2
G9650OWO6DTD5
Date
Version
2020-06-22
10
PDA
CSC
G9650ZHS6DTF1
G9650OWO6DTD5
Date
Version
2020-05-21
10
PDA
CSC
G9650ZHS6DTD5
G9650OWO6DTD5
Date
Version
2020-05-13
10
PDA
CSC
G9650ZHU6DTD1
G9650OWO6DTD1
Date
Version
2020-03-09
10
PDA
CSC
G9650ZHS6DTB4
G9650OWO6DTA2
Date
Version
2020-02-19
10
PDA
CSC
G9650ZHS6DTB1
G9650OWO6DTA2
Date
Version
2020-02-04
10
PDA
CSC
G9650ZHU6DTA7
G9650OWO6DTA2
Date
Version
2020-01-20
9
PDA
CSC
G9650ZHS6CTA3
G9650OWO6CSK1
Date
Version
2019-12-19
9
PDA
CSC
G9650ZHS6CSK4
G9650OWO6CSK1
Date
Version
2019-11-08
9
PDA
CSC
G9650ZHS6CSK1
G9650OWO6CSK1
Date
Version
2019-10-25
9
PDA
CSC
G9650ZHU5CSJ3
G9650OWO5CSJ1
Date
Version
2019-09-27
9
PDA
CSC
G9650ZHU5CSI2
G9650OWO5CSI2
Date
Version
2019-08-19
9
PDA
CSC
G9650ZHS5CSH2
G9650OWO5CSF1
Date
Version
2019-07-12
9
PDA
CSC
G9650ZHU5CSFC
G9650OWO5CSF1
Date
Version
2019-06-19
9
PDA
CSC
G9650ZHS4CSF6
G9650OWO4CSD1
Date
Version
2019-05-19
9
PDA
CSC
G9650ZHS4CSE3
G9650OWO4CSD1
Date
Version
2019-05-02
9
PDA
CSC
G9650ZHU4CSD6
G9650OWO4CSD1
Date
Version
2019-03-24
9
PDA
CSC
G9650ZHS3CSC1
G9650OWO3CSAC
Date
Version
2019-02-25
9
PDA
CSC
G9650ZHS3CSB1
G9650OWO3CSAC
Date
Version
2019-02-13
9
PDA
CSC
G9650ZHU3CSAB
G9650OWO3CSAC
Date
Version
2019-01-23
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHS3ASA1
G9650OWO3ARK1
Date
Version
2019-01-01
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHS3ARL1
G9650OWO3ARK1
Date
Version
2018-12-09
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU3ARK3
G9650OWO3ARK1
Date
Version
2018-11-12
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU3ARJ2
G9650OWO3ARJ1
Date
Version
2018-09-27
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU3ARI4
G9650OWO3ARI4
Date
Version
2018-09-05
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU3ARH4
G9650OWO3ARH4
Date
Version
2018-08-07
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU3ARG4
G9650OWO3ARG4
Date
Version
2018-07-08
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU2ARF4
G9650OWO2ARF4
Date
Version
2018-05-28
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU2ARE6
G9650OWO2ARE6
Date
Version
2018-04-25
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU2ARD3
G9650OWO2ARC6
Date
Version
2018-04-04
8.0.0
PDA
CSC
G9650ZHU2ARC6
G9650OWO2ARC6