Latest Firmware

ModelCountry/CarrierDatePDAVersion
SM-G930FGermany (1&1)2020-11-13G930FXXU8ETI28.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2020-03-29G930FXXS8ETC68.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2020-01-29G930FXXS7ESL98.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2019-10-15G930FXXS6ESI58.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2019-07-15G930FXXS5ESF18.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2019-03-20G930FXXS4ESC38.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2019-02-24G930FXXS4ESB28.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2019-01-30G930FXXU3ESA38.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-12-23G930FXXS3ERL28.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-12-09G930FXXS3ERKD8.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-10-28G930FXXS3ERJ48.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-09-24G930FXXS3ERI18.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-08-29G930FXXU2ERH18.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-08-09G930FXXS2ERG78.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-06-18G930FXXU2ERE88.0.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-04-26G930FXXS2DRC37.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-04-01G930FXXU2DRB67.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-02-05G930FXXS2DRA97.0
SM-G930FGermany (1&1)2018-01-15G930FXXS1DQL17.0
SM-G930FGermany (1&1)2017-11-02G930FXXU1DQJ17.0
SM-G930FGermany (1&1)2017-05-30G930FXXU1DQE77.0
SM-G930FGermany (1&1)2017-03-06G930FXXU1DQB77.0
SM-G930FGermany (1&1)2017-01-03G930FXXU1BPLB6.0.1
SM-G930FGermany (1&1)2016-08-25G930FXXU1BPH66.0.1
SM-G930FGermany (1&1)2016-06-20G930FXXU1APEQ6.0.1
SM-G930FGermany (1&1)2016-04-17G930FXXU1APD16.0.1
SM-G930FGermany (1&1)2016-03-09G930FXXU1APB46.0.1
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2020-11-13G930FXXU8ETI2
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2020-03-29G930FXXS8ETC6
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2020-01-29G930FXXS7ESL9
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2019-10-15G930FXXS6ESI5
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2019-07-15G930FXXS5ESF1
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2019-03-20G930FXXS4ESC3
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2019-02-24G930FXXS4ESB2
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2019-01-30G930FXXU3ESA3
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-12-23G930FXXS3ERL2
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-12-09G930FXXS3ERKD
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-10-28G930FXXS3ERJ4
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-09-24G930FXXS3ERI1
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-08-29G930FXXU2ERH1
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-08-09G930FXXS2ERG7
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-06-18G930FXXU2ERE8
Version
8.0.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-04-26G930FXXS2DRC3
Version
7.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-04-01G930FXXU2DRB6
Version
7.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-02-05G930FXXS2DRA9
Version
7.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2018-01-15G930FXXS1DQL1
Version
7.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2017-11-02G930FXXU1DQJ1
Version
7.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2017-05-30G930FXXU1DQE7
Version
7.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2017-03-06G930FXXU1DQB7
Version
7.0
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2017-01-03G930FXXU1BPLB
Version
6.0.1
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2016-08-25G930FXXU1BPH6
Version
6.0.1
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2016-06-20G930FXXU1APEQ
Version
6.0.1
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2016-04-17G930FXXU1APD1
Version
6.0.1
ModelCountry/Carrier
SM-G930FGermany (1&1)
DatePDA
2016-03-09G930FXXU1APB4
Version
6.0.1