PC An Phát - Trong tổ chức, có rất nhiều máy chủ đang chạy v* cung cấp nhiều dịch vụ cho viên chức của tổ chức cũng như khách h*ng. Để bảo đảm rằng máy chủ đang chạy đúng mức v* hoạt động theo yêu cầu kinh dinh, bạn cần liên tiếp theo dõi t*i nguyên máy chủ của mình.
  • khắc phục laptop qu*n 12
  • C*i win tại nh* qu*n 12
  • s*a laptop t*n nh* qu*n 12

    Có nhiều dụng cụ có sẵn để theo dõi t*i nguyên máy chủ nhưng HealthyServers l* phương tiện đơn giản v* dễ cấu hình nhất để thực hiện tác vụ n*y. Trong b*i viết n*y, tôi sẽ chia sẻ cách chúng ta có thể thiết l*p ma tr*n bằng cách dùng HealthyServers.

    Giám sát máy chủ của bạn bằng cách dùng HealthyServers.com

    Nếu bạn đã l* khách h*ng, hãy nhấp v*o ĐĂNG NHẬP để đăng nh*p v*o trương mục HealthyServer của bạn. V* nếu bạn l* người dùng mới, hãy nhấp v*o Tải ngay v* đăng ký cho mình.

Đăng nh*p v*o t*i khoản của bạn . Sau khi đăng nh*p, một bảng điều khiển sẽ mở ra trước mặt bạn. Trang tổng quan n*y sẽ cung cấp một cái nhìn cấp cao về tất cơ sở hạ tầng của bạn.

Để thêm một Máy chủ mới, hãy nhấp v*o Thêm Máy chủ Mới.

Bạn sẽ được nhắc chọn Máy chủ, Windows hoặc Linux. Chọn Máy chủ m* bạn muốn thêm, tôi sẽ thêm Máy chủ Windows cho chỉ dẫn n*y. Khi Windows được chọn, hãy chọn Architrecture v* sau đó nhấp v*o Download Agent.

Trong quá trình c*i đặt Agent, hãy nh*p URL đăng ký.

Sau khi c*i đặt tác nhân ho*n tất, bạn nên thiết l*p cảnh báo trên máy chủ. Nhấp v*o Cảnh báo ở ph*a bên trái v* sau đó nhấp v*o Tạo cảnh báo mới.

Chọn yếu tố bạn muốn thiết l*p cảnh báo. Tôi đã chọn s* dụng CPU.

bây chừ, hãy nh*p ngưỡng cảnh báo cũng như ngưỡng mức quan trọng, sau đó chọn v*n dụng Cho v* sau đó chọn Hoạt động. Sau khi ho*n th*nh, hãy nhấp v*o Tạo cảnh báo.

Bây giờ, ngay sau khi mức dùng CPU đạt đến trạng thái cảnh báo hoặc thể quan yếu, bạn sẽ nh*n được thông báo trên địa chỉ email của mình.